08-541 379 00 info@rindovarvet.se

RINDÖVARVET ÄR KVALITET OCH MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 och ISO 14001

Kvalité och Miljöpolicy

Rindövarvet AB har en bred kompetens för underhåll, reparationer och ombyggnader av fartyg inom yrkessjöfarten. Vi utför löpande underhåll på fartyg och båtar som opererar i Stockholms skärgård. Rindövarvet AB har infört ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Systemet ska leda till en utvecklad förmåga till egenkontroll, på alla nivåer, så att miljöpåverkan minimeras, en säker arbetsmiljö och rätt kvalité uppnås genom ett personligt ansvarstagande bland medarbetarna. Kvalitet och miljö skall göra oss till kundens första val. Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet. Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner.

 

Vi ska möta eller överträffa de krav med tillämpliga lagar och förordningar som ställs på företaget. Vår strategi är att upprätthålla hög status beträffande arbetstillfredsställelse, trivsel i god anda. All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklingen av verksamheten.

 Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att minst uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs för respektive verksamhet.

 Vårt sätt att hantera frågor angående miljö- hälsa- säkerhet och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

 

Kvalitets och miljömål

För år 2023 gäller följande kvalitetsmål:

  • Rindövarvet ska upprätthålla och bibehålla hög leveranssäkerhet med nollambition avseende reklamationer.
  • Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.